Communiqué regio de waterkant

Communiqué van het kerkbestuur en pastoresteam van de parochies van de regio De Waterkant

Nibbixwoud, 20 september 2023

In de afgelopen twee jaar heeft het kerkbestuur van de regio De Waterkant meerdere vergaderingen met de voorzitters van de parochieraden, gesprekken met de parochieraden en open bijeenkomsten met parochianen georganiseerd om samen met de parochies een beleidsplan over pastoraat en gebouwen in onze regio samen te stellen.

Voor de zomervakantie heeft het kerkbestuur het plan voor de parochies in midden West-Friesland gepresenteerd. De conclusies zijn duidelijk: we willen samen bouwen aan een kerk die straalt in midden West-Friesland. Het is nodig om meer tijd en energie te besteden aan pastoraat voor de jongere generaties vanuit een centrale plek, maar tegelijkertijd willen we de pastorale en sacramentele aanwezigheid op alle plekken van onze regio waarborgen door middel van een roulatiesysteem van onze pastores waardoor in alle kerken minimaal een keer per maand een viering door een lid van het pastoresteam verzorgd wordt. In de parochies waar daaraan behoefte is, kunnen vieringen onder leiding van parochianen georganiseerd worden. Gezien de werkelijke situatie van het gebruik van de kerkgebouwen in samenhang met de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen in onze regio, heeft het kerkbestuur van de regio De Waterkant een inschatting gemaakt over het te verwachten sluitingsproces van onze kerkgebouwen.

De gelovigen, voorgangers en bestuursleden vinden het sluiten en herbestemmen van kerkgebouwen een pijnlijke zaak. Maar de teruggang van het aantal kerkgangers en vrijwilligers, en de vergrijzing zorgen ervoor dat we in deze tijd te veel en te grote structuren en gebouwen hebben. We voelen ons verantwoordelijk om deze uitdaging niet door te schuiven naar toekomstige generaties.

Meerdere keren heeft het kerkbestuur duidelijk gemaakt dat de sluiting van een kerkgebouw niet de opheffing van een parochie betekent. De parochiegemeenschap blijft bestaan na de sluiting van het kerkgebouw. Het is de taak van de parochieraad in overleg met het kerkbestuur om naar de mogelijkheden en activiteiten te kijken die nog ter plekke plaats kunnen vinden; welke werkgroepen kunnen nog op de betreffende plek activiteiten verrichten; kunnen er faciliteiten aangeboden worden om het geloof te vieren in regionaal verband; kan er samenwerking worden gezocht met andere parochies en kan er eventueel nog een kleinere ruimte gefaciliteerd worden voor de plaatselijke gemeenschap.

Regelmatig wordt door het kerkbestuur in overleg met de parochieraden en parochianen het proces van sluiting van kerkgebouwen bekeken en geëvalueerd om verdere beslissingen te kunnen nemen.
In de laatste weken is er in onze regio en ook daarbuiten enige onrust ontstaan naar aanleiding van de consultaties over de toekomstplannen omtrent onze kerkgemeenschappen en gebouwen. Wij, pastores en bestuursleden van de regio, hebben getracht het proces van overleg zo open en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Toch merken wij dat sommige mensen het gevoel hebben niet gehoord te zijn. Er zijn zorgen, emoties en soms ook pijn en onzekerheid naar voren gekomen, er worden acties gestart en er is contact met het bisdom gelegd. Wij hebben het signaal opgepakt. Wij doen ons best om alle gelovigen van onze gemeenschappen betrokken te houden in de besluitvorming over de toekomst. Het is belangrijk om samen, in vrede en saamhorigheid, naar wegen te blijven zoeken waardoor onze gemeenschappen levensvatbaar de toekomst tegemoet kunnen gaan. Wij willen het proces in deze geest uitvoeren.

Natuurlijk hebben de bisschop en het bisdom een eigen verantwoordelijkheid om dit proces waar mogelijk en nodig te ondersteunen. Maar de regie ligt bij onszelf, als plaatselijke geloofsgemeenschap(pen).

Wij vragen uw gebed in deze tijd voor onze parochiegemeenschappen, parochieraden, kerkbestuur en alle mensen die bij onze kerk betrokken zijn dat we, geïnspireerd door de Heilige Geest, tot goede beslissingen kunnen komen.

Namens kerkbestuur en pastoresteam van de parochies van de regio De Waterkant,

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque Voorzitter kerkbestuur